Oddĺženie fyzických osôb


Naša spoločnosť sa už niekoľko rokov zaoberá oddlžením klientov, ktorý už nevládzu splácať svoje dlhy ( splátky úverov a iných dlhov presahujú už výšku ich príjmov ). Forma oddlženia je individuálna podľa situácie, výšky dlhov, majetku a rôznych iných faktorov. V prvom rade je potrebné si dohodnúť stretnutie, kde s našimi pracovníkmi si prejdete Vašu celkovú situáciu.

( konzultácie a stretnutie je bezplatné !!! ) 

.


Ponúkame tieto formy oddlženia:

.

.


Oddlženie – Konsolidácia úverov:

.

V prípade ak klient príde v čase, keď ešte relatívne dobre spláca všetky úvery, ale  pomaly dosahujú jeho splátky hranicu kedy ich už nebude môcť splácať  je vhodný čas na konsolidáciu pôžičiek.

.

To znamená, že sa všetky pôžičky zlúčia do jednej s lepšou úrokovou sadzbou a podstatne menšou splátkou. Väčšinou je splátka až o 50% nižšia ako pôvodné splátky. Naša spoločnosť Vám profesionálne a odborne  zabezpečí skonsolidovanie Vašich úverov.

Oddlzenie, osobný bankrot, konsolidácia úverov

.


Oddlženie – vyplatenie Vašich dlhov :

.

Pre klientov ktorý sú už v situácii, keď nie je možná konsolidácia úverov ( majú zle splácané úvery, úvery vyhlásené za splatné, exekúcie, hrozia im dražby….) je možná forma oddlženia vyplatením dlhov.

.

To znamená, že vyplatíme všetky Vaše dlhy. Pozor tento spôsob je možný až po zhodnotení celkovej finančnej a majetkovej situácie klienta.

Oddlženie, osobný bankrot

.


Osobný bankrot  ( konkurz ) – následné oddlženie :

.

Ak sa človek ocitne v situácii, keď jeho dlhy presiahli zvládnuteľnú hranicu a  už nestačí splácať splátky úverov, poprípade iné dlhy, ktoré sankciami narastajú do vysokých čiastok ( nie je možná konsolidácia, ani súkromný investor ) je načase rozmýšľať o oddlžení.

.

Sú len dve zákonné formy oddlženia.

 • splatiť všetky svoje dlhy
 • vyhlásiť osobný bankrot – t.j. podať návrh na vyhlásenie konkurzu a návrhu na odlženie.

.

Čo je osobný bankrot ?

Podľa súčasnej legislatívy (podľa zákona č.: 7/2005 Z.z.)  sa jedná o speňaženie dlžníkovho majetku a z výťažku uspokojenie pohľadávok veriteľov ( čo znamená, že z peňazí získaných predajom majetku sa čiastočne uhradia dlhy dlžníka ).

.

Následne má dlžník možnosť požiadať súd o oddlženie ( t.j. ak po predaji majetku ostali ešte nesplatené dlhy je možnosť požiadať súd o oddlženie, čiže zbaviť sa aj týchto dlhov )

.


Ako na osobný bankrot

.

Oddlženie fyzickej osoby formou osobného bankrotu začína podaním návrhu na súd ( podaním návrhu na konkurz a návrhu na oddlženie ).

.

Pre úspešné podanie návrhu na osobný bankrot  ( konkurz )je potrebné splniť niekoľko podmienok.

 • dlžník má trvalý pobyt na Slovensku
 • najmenej dvoch veriteľov
 • nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti najmenej dva peňažné záväzky

.

To znamená, že napríklad má dva úvery v dvoch rôznych bankách, ktoré už nespláca viac ako 30 dní – t.j. že je so splátkou v omeškaní viac ako mesiac. Nemusí sa jednať o pôžičky, ale aj iné dlhy napríklad dlh za byt, energie, telefón, dlh voči poisťovniam, súkromným osobám, zdravotným poisťovniam, socialnej poisťovni…..  .

.

Priebeh osobného bankrotu:

.

Osobný bankrot a oddlženie pozostáva z dvoch fáz :

.

 • konkurzu – kedy dochádza k speňaženiu dlžníkovho majetku ( majetku úpadcu ) a uspokojeniu pohľadávok veriteľov. Vyhlásením konkurzu ( osobného bankrotu ) sa zastavujú všetky dražby, exekúcie, vymáhania pohľadávok a hlavne navyšovanie dlhu sankčnými úrokmi, poprípade inými sankciami.

.

 • oddlženia – táto fáza je v súčasnosti presne stanovená zákonom na 3 roky, kedy je dlžník ( úpadca ) povinný súdom stanovenú čiastku platiť prostredníctvom správcu veriteľom. Ak sú splnené všetky zákonné podmienky po troch rokoch súd vyhlási oddlženie za skončené a zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sú nesplatené dlhy nevymáhateľné.

.

Pozor nie každému schváli súd oddlženie ( oddlženie je najpodstatnejšia fáza osobného bankrotu ) a preto je potrebné už pred podaním návrhu na konkurz – osobný bankrot sa pripraviť.

.

Pre zhodnotenie či je možné oddlženie formou Osobného bankrotu – konkurzu je potrebné poznať Vašu celkovú finančnú a majetkovú situáciu.

.

Pripravíme Vás na osobný bankrot, zabezpečíme  Vám vypracovanie kompletného návrhu na konkurz ( osobný bankrot ), oddlženie a  všetky právne služby.

.

Je to časovo náročný proces, ale po jeho ukončení klient ostáva bez dlhov a môže začať pre neho a jeho rodinu nový život.

Osobný bankrot, oddlženie, správa dlhu

.


Vyhlásenie konkurzu ( osobného bankrotu ) je závažné životné rozhodnutie, ale vo väčšine prípadov je to jediná cesta, ako sa v dohľadnej dobe dostať zo zlej finančnej situácie. Včasné vyhlásenie osobného bankrotu – konkurzu Vám môže ušetriť veľké množstvo finančných prostriedkov. 

.


Upozornenie 

V súčasnosti začali vznikať mnohé oddlžovacie spoločnosti . Pri pozornom čítaní zmluvy s takýmito spoločnosťami zistíte, že sa nejedná o oddlženie, ale o správu dlhu za poplatok. Naša spoločnosť nie je takzvanou oddlžovacou spoločnosťou, ktoré vykonávajú tzv. správu dlhu a Vás ešte viac zadlžujú.

.

Čo je oddlženie – správa dlhu ?

.

Jednoducho povedané je to jeden z najväčších podvodov.

Viac, vrátane príkladov tohto podvodu si môžte prečítať v našom blogu     Oddlženie, osobný bankrot

.

Pre objasnenie praktík oddlžovacích spoločností si prečítajte náš článok o oddlžení  v našom blogu –

 Oddlženie, osobný bankrot, správa dlhu

.


Novinka – zisťovanie ( lustrácia ) v registri exekúcií 

Chcete si preveriť známeho, spoločnosť, niekoho z rodiny či nie je voči nemu vedená exekúcia ? Chcete zistiť svoje záväzky ? Využite našu službu zisťovanie v registri exekúcií .

exekúcia, register exekúcií, informácie o exekúcií

.


Nie pre každého je vhodný, alebo reálny osobný bankrot ( tak ako to hlásajú niektoré spoločnosti lákajúce ľudí, aby za každú cenu vyhlásili osobný bankrot )- preto je potrebné posúdiť Vašu celkovú situáciu.

.

Na stretnutí si prejdeme spolu s Vami všetky okolnosti a odporučíme ďalší postup.

V prípade, že bývate vo väčšej vzdialenosti od Košíc, je možná konzultácia telefonicky a prostredníctvom e-mailu.

.


Stretnutie a poradenstvo u nás je bezplatné!!!

.

Zabezpečíme  Vám vypracovanie kompletného návrhu na konkurz ( osobný bankrot ) a  všetky právne služby.

Návrh na konkurz je vypracovaný právnikmi oprávnenými poskytovať právne služby v zmysle platných zákonov najmä zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení, Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov a v súlade s internými predpismi Slovenskej advokátskej komory, najmä Advokátskym poriadkom

Článok o oddlžení si môžete prečítať v našom blogu –  Oddlženie, osobný bankrot, správa dlhu


Nájdete nás aj na Facebooku, kde nám môžete napísať svoju otázku, alebo podnet .

Ak si nás pridáte k priateľom budete mať stále aktuálne informácie o akciách bánk a nebankových spoločnostiach.

Pre vstup na Facebook kliknite tu 

facebook_logo


Na stretnutie si pripravte nasledovné doklady:

 • všetky zmluvy veriteľov ( banky, nebankové subjekty, exekúcie, dražby, výzvy, sociálna, zdravotná poisťovňa, vodárne, elektrárne, plynárne, telefón …)

 • vždy dva osobné doklady , OP , vodičsky preukaz , rodný list , pas

 • LV ku všetkým nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve

 • zoznam ostatného majetku, zoznam pohľadávok v ktorých vystupujete ako veriteľ

Register úpadcov TU

.