Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_default_packages' not found or invalid function name in /www/h/y/u61603/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_init_targeted_link_rel_filters' not found or invalid function name in /www/h/y/u61603/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_schedule_delete_old_privacy_export_files' not found or invalid function name in /www/h/y/u61603/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
A-Trade Finance, hypotéky, pôžičky, oddlženie, konsolidácie, exekúcie, dražby, zakladanie s.r.o., virtuálne sídlo Košice » Osobný bankrot
Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_common_block_scripts_and_styles' not found or invalid function name in /www/h/y/u61603/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Osobný bankrot


Osobný bankrot je niekedy jediné možné riešenie dostať sa z takmer neriešiteľnej finančnej situácie.

.

    Od 1.3.2017 vstúpila do platnosti novela zákona č.7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Touto novelou sa zmenili pravidlá tzv. osobného bankrotu. V súčasnosti sú dve možnosti ako zbaviť legálnym spôsobom dlhov.

.

 • Konkurz ( predaj všetkého majetku ), kde jeho ukončením sú ostatné dlhy nevymáhatelné.
 • Určenie splátkového kalendára ( v tomto prípade si dlžník ponechá majetok, ale musí v období určenom v splátkovom kalendári zaplatiť určitú čiastku veriteľom )

.

Kto sa môže domáhať oddlženia:

 1. fyzická osoba podnikateľ, alebo nepodnikateľ
 2. musí byť platobne neschopný ( musí mať exekučne vymáhaný aspoň jeden záväzok, alebo aspoň jeden záväzok musí byť 180 dní po splatnosti – t.j. v omeškaní )
 3. musí osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného vykonávacieho konania
 4. musí mať poctivý zámer

.

Existujú určité dlhy, ktoré sú vylúčené z oddlženia ( § 166c – Nedotknuté pohľadávky ), to znamená, že tieto dlhy bude dlžník musieť splácať v plnej výške aj po oddlžení.

.

 1. pohľadávka ktorej veriteľ nebol písomne upovedomený správcom o tom, že bol vyhlásený konkurz
 2. pohľadávka Centra právnej pomoci ( pôžička )
 3. zabezpečená pohľadávka ( napr. záložným právom )
 4. pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
 5. pohľadávka výživné na dieťa
 6. pracovno právne nároky
 7. peňažný trest podľa Trestného zákona
 8. nepeňažná pohľadávka

.

POZOR ( § 166k ) Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci, alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. ( to znamená, že dlžník sa nemôže sám zastupovať a ani si sám určiť právneho zástupcu ).

.

Pozrite si varovanie Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 4.7.2018 pred podvodnými praktikami tzv. odlžovacích spoločností.

Video si pozriete tu:       

 

.

KONKURZ

.

V tomto prípade dlžník nemusí okrem vyššie uvedených podmienok spĺňať žiadne špeciálne požiadavky Nie je povinnosť mať príjem a majetok. To znamená, že dlžník, ktorý nemá príjem a ani majetok, tiež môže požiadať o oddlženie formou konkurzu. Ak má dlžník majetok, ten sa speňaží na úhradu jeho dlhov, pričom sa predpokladá, že jeho dlhy prevyšujú hodnotu jeho majetku.

Ak dlžník vlastní byt, alebo rodinný dom, ktorý je jeho obydlím, je tu nepostihnuteľná čiastka až do výšky 10.000,- € ( túto finančnú hotovosť správca uloží na špeciálny bankový  účet a bude dlžníkovi každý mesiac uvoľňovať určitú čiastku. To preto, aby dlžník mal možnosť platiť si určitý čas prenájom ). Toto neplatí v prípade ak takáto nehnuteľnosť je zabezpečená nar. záložným právom.

Pri podaní návrhu na konkurz je potrebné zaplatiť súdny poplatok vo výške 500,- €. Tento poplatok Vám môže poskytnúť Centrum právnej pomoci formou pôžičky.

Do 15 dní od podania návrhu súd vyhlási konkurz a urči správcu. Vyhlásením konkurzu sa zastavujú všetky dlžníkove súdne konania ( týkajúce sa majetku dlžníka ) a exekučné konania, okrem konaní o nedotknutých pohľadávkach.

Vyhlásením konkurzu zaniká bez podielové spoluvlastníctvo manželov.

.

Návrh na konkurz vypracuje dlžníkovi Centrum právnej pomoci ( je potrebné sa telefonicky objednať )

.

Na konzultáciu je potrebné si pripraviť nasledovné údaje:

 • životopis s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,
 • zoznam osôb spriaznených s dlžníkom (meno, priezvisko a adresa, príp. dátum narodenia),
 • zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil dlžník v posledných 3 rokoch,
 • zoznam veriteľov,
 • vyhlásenie o platobnej neschopnosti,
 • doklad preukazujúci exekučné alebo iné vykonávacie konanie, ktorý nie je starší ako 30 dní.

.

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

.

Tu dlžník musí spĺňať podmienky uvedené vyššie ( uvedené pred odsekom konkurz ) a majetok dlžníka je vyšší ako jeho dlhy. Dlžník je zamestnaný ( má dostatočný príjem ), musí byť schopný zaplatiť cca 700,- € ( 500,- € súdny poplatok a cca 200,- € poplatok advokátovi určenému Centrom právnej pomoci ). Pri určení splátkového kalendára dlžníkovi ostáva časť majetku.

Následne súd do 15 dní poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi a určí správcu. Správca do 45 dní preskúma majetkové pomery dlžníka a zostaví splátkový kalendár. Splátkový kalendár musí byť zostavený tak, že počas 5 rokov musí byť minimálne uspokojenie pohľadávok veriteľov vo výške 30% – 100%

Centrum právnej pomoci, alebo advokát určený Centrom právnej pomoci Vám vypracuje návrh na súd.

.

Na konzultáciu je potrebné si pripraviť nasledovné údaje:

 • doklad preukazujúci exekučné alebo iné vykonávacie konanie, ktorý nie je starší ako 30 dní,
 • doklad o trvalom príjme,
 • doklad o vlastníctve majetku.

.

Každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer. Môže tak urobiť do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

.

Nepoctivý zámer dlžníka je najmä, ak:

 • úmyselne neuviedol časť svojho majetku
 • v zozname veriteľov úmyselne neuviedol veriteľa
 • fyzickú osobu
 • úmyselne neuviedol dôležitú informáciu
 • neposkytol správcovi vyžadovanú súčinnosť
 • sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti
 • v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, i keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti mal vedieť
 • zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo že mal snahu poškodiť svojich veriteľov alebo zvýhodniť niektorého z veriteľov.
 • bez vážneho dôvodu riadne a včas nesplní splátkový kalendár
 • bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa
 • bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť centru hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu
 • dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.

.

Ak súd právoplatne rozhodne o zrušení oddlženia, toto rozhodnutie je účinné voči všetkým veriteľom (to znamená, že všetky dlhy budú opäť splatné).

.

Vynaliezavosť oddlžovacích spoločností je nekonečná a v súčasnej dobe poniektoré vytvorili tzv. kalkulačku bankrotu – je to len reklama a splátka spolu s výškou uspokojenia pohľadávok veriteľov bude navrhnutá až správcom a určená súdom podľa celkových vašich majetkových pomerov a príjmov.

.

Naša spoločnosť v prvom rade hľadá riešenie ako sa vyhnúť osobnému bankrotu a až ako posledná možnosť je osobný bankrot. 

.

Autor: Ing. Marek Novák

.

 

 

 

Pocitadlo.sk