Osobný bankrot

Osobný bankrot je niekedy jediné možné riešenie dostať sa z takmer neriešiteľnej finančnej situácie.

.

Na Slovensku sa však  začal rozvíjať nový fenomén, kedy určité osoby, alebo spoločnosti lákajú ľudí riešiť svoju zlú finančnú situáciu za každú cenu osobným bankrotom. Samozrejme, že nie je to z nejakej túžby pomôcť ľuďom, ale zarobiť na ich nevedomosti. Je množstvo inzerátov, alebo reklám, v ktorých uvádzajú, že lacno Vám napíšu návrh na konkurz ( osobný bankrot ), že sa zbavíte všetkých dlhov a stačí len, aby ste mali majetok ( finančnú hotovosť ) vo výške 1.660,-€ a podobne.

.

Bohužiaľ veľa ľudí v mylnej predstave, že sa jednoducho zbavia svojich dlhov  dajú sa na tieto ponuky nalákať a po čase zistia, že sa dostali do ešte horšej situácie ( vyhlásenie osobného bankrotu bez dôkladnej prípravy vedie k zhoršeniu Vašej situácie ) .

.

Pre väčší prehľad je potrebné si problematiku osobného bankrotu rozviesť aspoň v určitej časti.

.

Podstatná je situácia, keď dlžník sám podáva návrh na konkurz ( osobný bankrot na základe návrhu dlžníka ). Tu hovorí zákon jasne a aj podmienky pre vyhlásenie konkurzu sú jednoznačné:

.

Musí sa jednať o osobu, ktorá má trvalý pobyt na Slovensku, musí mať najmenej dvoch veriteľov a nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti najmenej dva peňažné záväzky ( to znamená, že napríklad má dva úvery v dvoch rôznych bankách, ktoré už nespláca viac ako 30 dní – t.j. že so splátkou je v omeškaní viac ako mesiac. Taktiež sa nemusí jednať o pôžičky, ale aj iné dlhy napríklad dlh za byt, energie, telefón, dlh voči poisťovniam, súkromným osobám, zdravotným poisťovniam, socialnej poisťovni….. ) .

.

Pri splnení týchto podmienok súd vyhlási konkurz ( osobný bankrot ), určí konkurzného správcu, ktorý osloví veriteľov a následne speňaží dlžníkov majetok. Výťažok rozdelí medzi veriteľov. ( samozrejme je to zjednodušene popísaný proces konkurzu )

.

To je prvá časť ktorú je jednoduché splniť a ku ktorej je potreba spísať návrh na konkurz ( osobný bankrot ). To Vám sľubujú tieto spoločnosti, ktoré Vás lákajú, aby ste si riešili svoju situáciu za každú cenu osobným bankrotom a ospevujú aké je to jednoduché. ( POZOR – zle napísaný návrh na konkurz môže spôsobiť, že ďalší návrh na oddlženie bude zamietnutý !!! )

.

Lenže pre Vás táto fáza je minimálne podstatná, lebo ste vlastne nič nevyriešili, nakoľko po ukončení konkurzu, t.j. po speňažení Vášho majetku a následnom čiastočnom uspokojení veriteľov sú znovu Vaše dlhy ( t.j. tá časť, ktorá nebola uspokojená – zaplatená z Vášho majetku ) vymáhané ( aj exekučne ).
.
Pre Vás ako dlžníka je podstatná druhá fáza a to je oddĺženie. Návrh na oddlženie je potrebné podať v čase podania návrhu na konkurz ( osobný bankrot ), alebo do skončenia konkurzu ( osobného bankrotu ). 

Tu nastáva problém v sľuboch tých ktorý lákajú ľudí na osobný bankrot. V zákone č.7/2005  ( Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ) v § 167 je uvedená  formulácia :

.
Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov

.
Na základe tohto ustanovenia v prípadoch keď je majetok dlžníka v minimálnej čiastke t.j. v čiastke 1.660,- € a jeho dlhy sú niekoľko násobne vyššie súdy oddlženie zamietajú. Taktiež ak príjem dlžníka je minimálny a počas trojročného skúšobného obdobia je čiastka, ktorú bude môcť súd určiť, aby dlžník platil veriteľom minimálna súd takmer určite oddlženie zamietne. V prípade, ak z návrhu, alebo zistením konkurzného správcu je jednoznačné, že dlžník vytvoril dlhy špekulatívne – súd návrh na oddlženie zamietne. Samozrejme, nie je možné tu vymenovať všetky dôvody na zamietnutie oddlženia a to nie je ani cieľom tohto článku.

.
Konkurz ( osobný bankrot ) je určite dobrý spôsob ako vyriešiť svoju finančnú situáciu a dostať zo začarovaného kruhu, ale nie spôsobom ako sľubujú určité spoločnosti. Pred tým ako sa rozhodnete podať návrh na konkurz ( osobný bankrot ) je potrebné zhodnotenie celej Vašej situácie ( či je vôbec vhodné, aby ste vyhlásili konkurz a následné oddlženie ) a v prípade ak je táto cesta priechodná je potrebné sa na to dôkladne pripraviť. ( Návrh na oddlženie je vhodnejšie podať až tesne pri ukončení konkurzu, kedy už bude známe uspokojenie veriteľov z majetku a tým pádom je možné nastaviť podmienky pre to aby bolo oddlženie schválené )

Len málokto je dostatočne znalý problematiky a sám dokáže prejsť konkurzom a následným oddlžením ( ak je dostatočne znalý zase nepotrebuje inú osobu, aby mu napísala návrh na konkurz a oddlženie )

.
S jednou spoločnosťou lákajúcou ľudí na osobný bankrot som ako klient komunikoval, kde sa ukázalo, že v podstate mi lacno napíšu návrh na konkurz a tým to pre nich končí ( dôsledky ich nezaujímajú, hlavne nech im zaplatím ich poplatok, akurát ma upozornili, že nie vždy to musí prejsť ). Keď som tej spoločnosti uviedol, že na základe vyššie opísaných skutočností súdy oddlženie zamietajú následne našu komunikáciu ukončili tým, že oni zákony nerobia a nebudú so mnou ďalej už komunikovať !!!!

.

Naša spoločnosť v prvom rade hľadá riešenie ako sa vyhnúť osobnému bankrotu a až ako posledná možnosť je osobný bankrot. Odporučíme ho, ale len v tom prípade ak je dostatočná šanca prejsť aj oddlžením. Následne Vám vypracujeme návrh na konkurz a oddlženie a prevedieme Vás konkurzom. ( V prípade ak dlžník prejde aj oddlžením sú nesplatené dlhy nevymáhateľné, t.j. môžete začať nový život bez dlhov. )

.

mam_zaujem_tlacitko

.

Autor: Ing. Marek Novák

.

 

 

 

Pocitadlo.sk