Právne služby

Pre potreby klientov zabezpečíme :

– vypracovanie kúpnych zmlúv s návrhom na vklad na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor

– vypracovanie zmlúv o zrušení vecného bremena

– vypracovanie zmlúv o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

– vypracovanie zmlúv o vysporiadanie bez podielového vlastníctva manželov

– vypracovanie návrhov na konkurz fyzickej osoby

 

Všetky zmluvy sú vypracované skúsenými právnikmi oprávnenými poskytovať právne služby v zmysle platných zákonov najmä zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení, Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov a v súlade s internými predpismi Slovenskej advokátskej komory, najmä Advokátskym poriadkom


Novinka – zisťovanie ( lustrácia ) v registri exekúcií 

Chcete si preveriť známeho, spoločnosť, niekoho z rodiny či nie je voči nemu vedená exekúcia ? Chcete zistiť svoje záväzky ? Využite našu službu zisťovanie v registri exekúcií .

exekúcia, register exekúcií, informácie o exekúcií

.

.

.

.

.

Pocitadlo.sk